Stadgar

Stadgar för

SVENSK FÖRENING FÖR

MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI

Namn

§ 1                Föreningens namn är Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi. På engelska Swedish Society of Musculoskeletal Radiology. Föreningen är en delförening i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.

§ 2                 Föreningen utgör en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för muskuloskeletal radiologi.

Ändamål

§ 3                 Föreningens ändamål är att företräda och främja specialområdets vetenskapliga intressen och utgöra kompetensbas för detta område inom Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, främja och bedriva utbildning inom muskuloskeletal radiologi samt utgöra remissinstans.

Medlemskap

§ 4                 Medlemskap kan erhållas av läkare, forskare och andra som är intresserade av muskuloskeletal radiologi och är medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.

                      Föreningen består av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar.

                      Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift till föreningen.

                      Hedersmedlemskap kan, efter förslag av styrelsen, av årsmötet tilldelas den, svensk eller utländsk person, som genom sin verksamhet varit till betydande nytta för den muskuloskeletala radiologin. Hedersmedlem är befriad från samtliga avgifter för medlemskap, kurser och möten som föreningen arrangerar. Hedersmedlem har inte rösträtt och kan inte ingå i styrelsen.

Utträde och uteslutande

§ 5                 Medlem som ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Ansökan om utträde kan även anmälas till styrelsen. Styrelsen äger utesluta medlem vars verksamhet styrelsen bedömer allvarligt skadar föreningen.

Ekonomi och avgifter

§ 6                 Föreningens räkenskapsår löper från 1 juli till nästföljande 30 juni. Varje ledamot erlägger en årsavgift, vars storlek för nästkommande verksamhetsår föreslås av styrelsen och bestäms vid årsmötet. Medlem som har betalat sammanlagt tre årsavgifter i rad är befriad från ytterligare årsavgift.

Valberedning

§ 7                 Föreningens valberedning väljs av årsmötet, som också utser sammankallande. Mandatperioden är två år med möjlighet till omval. Valberedningen består av två föreningsmedlemmar som ej är styrelseledamöter.

Styrelse

§ 8                 Föreningen ska ha en styrelse, revisorer samt eventuella kommittéer. Föreningens verksamhet leds av en vid årsmötet vald styrelse, som består av ordförande, vice ordförande, avgående ordförande, sekreterare och kassör. Därtill kan om mötet så bestämmer väljas ytterligare ledamöter, vars antal bestäms av årsmötet.

                      Vice ordförande väljs på fyra år med automatisk konvertering till ordförande efter två år, då ny vice ordförande ska väljas.

                      Sekreterare väljs på tre år och kassör på två år. Övriga ledamöter väljs på två år med nyval vartannat år. Det är önskvärt att alla övriga ledamöter inte skall omväljas samma år.

                      Avgående ordförande kvarstår i styrelsen i två år.

                      Sekreterare och kassör och ledamot kan omväljas. Ordförande och vice ordförande bör ej omedelbart omväljas.

                      I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser ska undertecknas av ordföranden, sekreteraren eller kassören.

§ 9                 Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

§ 10               Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden åligger att leda föreningens aktiviteter och sammanträden och att i samråd med sekreteraren göra upp föredragslistor till sammanträdena och till årsmötet.

Vice ordförande åligger att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åligganden.

§ 11               Sekreteraren åligger att minst två veckor före varje sammanträde och minst en månad före årsmötet tillställa föreningens ledamöter kallelse och föredragningslista, att föra protokoll och ledamotsförteckning, att ombesörja kansligöromål, att upprätta årsberättelse, att tillställa sekreteraren i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi årsberättelse och protokollskopior från årsmöten.

§ 12               Kassören åligger att sköta föreningens räkenskaper samt att framlägga en bokslutsrapport vid årsmötet. Styrelsen har delegerat in- och utbetalningsrätten till kassören.

Kommittéer

§ 13               Styrelsen kan vid behov tillsätta kommittéer för att handlägga särskilda frågor. Sådan kommitté ska ha tre ledamöter, vilka utses av styrelsen.

Revisorer

§ 14               Två aktiva medlemmar ska utses till revisorer. En aktiv medlem ska utses till revisorssuppleant.

Möten

§ 15               Föreningen avhåller årsmöte och bör sammanträda ytterligare minst en gång per år. Tid och plats för sammankomsterna bestämmes av styrelsen. Extra sammanträde kan hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant behövligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna gjort skriftlig framställan härom hos ordföranden.

§ 16               Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Omröstning

§ 17              Vid föreningens sammanträden har varje medlem en röst. Omröstning vid val sker öppet, om ej sluten omröstning begärs. I frågor där ej annorlunda stadgas gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

Förslag till ärenden som ska behandlas vid möten ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. Senare inkomna motioner/ärenden kan diskuteras, men ej beslutas.

Om någon medlem begär bordläggning av ett ärende bör det tillmötesgås. Om bordläggning begärs ytterligare en gång kan det ske om föreningen så beslutar. Om bordläggning begärs en tredje gång ska ärendet det oaktat avgöras.

Stadgeändring

§ 18               Beslut om ändring av dessa stadgar får ej fattas vid det sammanträde då förslaget blivit väckt. För att föreslagen ändring ska anses antagen fordras bifall vid sammanträdet där förslaget blivit väckt med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt vid nästa sammanträde med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Upplösning av föreningen

§ 19               Upplösning av föreningen kan äga rum genom beslut av tre fjärdedelar av vid föreningens sammanträde närvarande medlemmar, varav beslut åter måste godkännas med tre fjärdedelars majoritet vid ett för detta ändamål utlyst möte. Vid detta senare möte ska i händelse av föreningens upplösning bestämmelser träffas om användningen av föreningens tillgångar.

Dessa stadgar är ursprungligen antagna vid konstituerande möte i Uppsala den 13 juni 1996, reviderade vid årsmötet i Malmö den 1 september 1999, vid årsmötet i Malmö den 21 september 2005 (§ 6), vid årsmötet i Uppsala den 26 augusti 2008, vid årsmötet i Göteborg 2012-09-13 bekräftat vid årsmötet i Göteborg 2013-10-22 (§ 1-12, 15-20), vid årsmötet i Malmö 2015-09-10 bekräftat vid årsmötet i Kista 2016-09-15 (§ 1-4, 6, 8, 11, 16).