SFMSR – en beskrivning

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi en är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för muskuloskeletal radiologi.

Föreningen bildades 1996 och styrelsen har sett som sin huvuduppgift att marknadsföra området och sprida kunskap till kollegor inom radiologin men också till omvärlden där ortopeder har en framträdande plats och även reumatologer och t.ex. sjukhusfysiker är viktiga.

Föreningen har under den årliga Röntgenveckan anordnat symposier om höft- och bäckenfrakturer, höftplastik, handledens och handens, knäledens, axelledens diagnostik, artritdiagnostik, tumördiagnostik och andra ämnen, och har då vanligen haft medverkan av någon klinisk kollega.

Ortopedisk radiologi är basal men också komplex, avancerad och varierad. Eftersom radiologin är det allra viktigaste diagnostiska hjälpmedlet vid flertalet ortopediska frågeställningar har ortopeder oftast större krav på röntgenservice än många kliniska kollegor vilket kan vara pressande och svårhanterat för den som inte har inblick i och förståelse för ortopedens behov. När eventuella svårigheter löses med utbyte av kunskaper mellan kliniker och radiolog brukar tillfredsställelsen med utfört arbete öka med kvadraten på de nyvunna kunskaperna.

Det är av yttersta vikt att de muskuloskeletala radiologiska undersökningarna utförs korrekt avseende såväl bildtagning som bedömning eftersom svagheter i kvaliteten kan få förödande följder om/när de förekommer ens i en liten andel av fallen eftersom fallen är så många.

SFMSR arrangerar sedan 2002 i egen regi en årlig kurs i basal skelettradiologi för ST-läkare i radiologi, för att de skall kunna gå kursen tidigt under ST-tiden. Sedan 2009 arrangeras också en kurs i Avancerad muskuloskeletal radiologi i januari

På Svensk Ortopedisk Förenings (SOF´s) initiativ startade 2002 ett samarbete mellan SOF och SFMSR där två grupper med vardera 3 ortopeder och 3 radiologer haft till uppgift att se över rutiner för röntgenkontroll av höft- och knäplastiker. Inom vardera gruppen har man sammanställt de många befintliga och tämligen varierande rutinerna och försökt ställa dem mot vad ortopederna ansett sig behöva och vad radiologerna funnit rimligt att kunna tillhandahålla. Gruppernas första sammanställningar har presenterats för ortopedkollektivet vid chefsmöten och lagts på SOF´s hemsida för medlemsgranskning och kommentarer samt har presenterats för radiologer vid Röntgenveckan. Målet är att enas om nationella direktiv för såväl pre- som postoperativa undersökningar och för alla senare kontroller.

Föreningen har intressegemenskap med de internationella sällskapen International Skeletal Society (ISS) och European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR). Inom ISS har flera svenska skelettradiologer föreläst inom uppfriskningskurser som ISS håller årligen.